Banner

.

Kooperativa Perspektiva (4BN)

Tisk Email
12. Leden 2008, Sobota

Kooperativa pojišťovnaInvestiční životní pojištění Perspektiva 4BN je nástupcem a vylepšením předchozího produktu Perspektiva, tarif 3BN. Nová varianta byla zavedena v polovině roku 2007. V článku detailně popíšeme jednotlivé vlastnosti pojištění.

Základní charakteristika

Perspektiva 4BN je investičním životním pojištěním za běžné pojistné, v rámci jedné smlouvy lze pojistit jednu dospělou osobu. Pojistné je investováno do podílových jednotek. Z podílových jednotek jsou hrazeny poplatky a rizikové pojistné za sjednaná připojištění. Pojistné za připojištění je stanoveno na bázi přirozeného pojistného, tj. roste s vyšším věkem.

V případě dožití je vyplacena aktuální hodnota podílového účtu účastníka. Na základě žádosti lze vyplatit plnění ve formě jistého nebo doživotního důchodu dle sazby platné v okamžiku dožití. V případě smrti je možné zvolit ze dvou variant

 1. Varianta Součet – pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky a hodnoty účtu
 2. Varianta Maximum – plnění ve výši větší z hodnot pojistná částka, hodnota fondu.

Na základě žádosti oprávněné osoby lze jednorázovou výplatu pojistného plnění přeměnit na výplatu důchodu na dobu jistou na 10 let.

Poplatková struktura

Měsíční poplatek je ve výši 25 Kč, poplatek z pojistného (běžného i mimořádného) činí 3 %. Počáteční náklady jsou hrazeny nižší alokací pojistného v prvních (maximálně) třech letech. Liší se dle doby trvání:

TABULKA 1 >> Počáteční poplatek jako procento z ročního pojistného
TrváníPoplatek 1. rokPoplatek 2. rokPoplatek 3. rok
10 let  40 % 40 % 0 %
20 let  68 % 68 % 0 %
30 let  64 % 64 % 64 %

Parametry pojištění

Minimální vstupní věk je 15 let, maximální 65 let, minimální pojistná doba 10 let. Pojištění se sjednává maximálně do věku 75 let, počátek pojištění je vždy k prvnímu v měsíci. Minimální výše částečného odkupu je 1 00 Kč.

Pojistná částka se sjednává v rozmezí minimální (50 000 Kč pro věky 15-62) a maximální, která závisí na vstupním věku a výší měsíčního pojistného. Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Minimální výše je 500 Kč měsíčně, 6 000 Kč ročně. Minimální výše mimořádného pojistného je 5 000 Kč. O mimořádné pojistné nad 500 000 Kč se musí požádat. Zvolením specifického symbolu při platbě mimořádného pojistného si pojistník určí, do jakého fondu bude investováno. Neurčí-li, bude investováno jako běžné pojistné.

Pojistná ochrana

K základnímu pojištění lze sjednat tato připojištění.

 • Úrazové pojištění (24 UP) zahrnuje 3 složky, samostatně lze sjednat smrt úrazem nebo trvalé následky, tělesné poškození pouze pokud sjednány trvalé následky. Rozlišují se tři rizikové skupiny.
  • Smrt následkem úrazu, PČ od 20 000 Kč do 1,5 mil Kč. Pojistné pro PČ 100 000 je 7 Kč (nejnižší riziková skupina).
  • Trvalé následky úrazu, PC od 20 000 Kč do 3 mil Kč.od 0%, s progresivním plněním 400%. Pojistné pro PČ 100 000 je 24 Kč (nejnižší riziková skupina).
  • Tělesné poškození, plní se určité procento z pojistné částky, PČ od 5 000 Kč do 0,5 mil Kč. Pojistné pro PČ 100 000 je 130 Kč (nejnižší riziková skupina).
 • Pro případ vážných onemocnění (24 OP), pojistná částka od 20 000 Kč do 1 mil Kč. Vyplatí se sjednaná pojistná částka, v období prvních 6 měsíců (čekací doba) není nárok na plnění, v období 7 až 9 měsíce se vyplatí 50% pojistné částky.
 • Pro případ pracovní neschopnosti (23 PN) s karenční dobou 25 dnů.V případě úrazu se plní od počátku pracovní neschopnosti. Plní se maximálně za 365 dnů. Čekací doba jsou 3 měsíce. Pojistná částka od 100 Kč do 500 Kč.
 • Pro případ pobytu v nemocnici (23 HP) s karenční dobou 3 dny, plní se od počátku. Čekací do ba je 3 měsíce (6 měsíců pro stomatologii, 8 měsíců pro těhotenství). Plní se maximálně za 365 dnů. Pojistná částka od 100 Kč do 500 Kč.
 • Pro případ plné invalidity s výplatou důchodu (24 ID). Plní se v případě plné invalidity dle zákona o důchodovém pojištění. Čekací doba 2 roky pro neúrazové příčiny. Minimální pojistná částka je 2 400 Kč ročně, maximální není stanovena.

Zdarma si pojistník může zvolit tzv. bonus, jednu z následujících tří možností:

 • B1: pojištění pro případ smrti následkem úrazu s PČ ve výši dvojnásobku ročního pojistného
 • B2: pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného
 • B3: pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu 4 let.

Flexibilita pojištění

V rámci pojištění Perspektiva 4BN je možné

 • změnit alokační poměr, přemístit podílové jednotky mezi fondy,
 • vložit mimořádné pojistné, provést částečný odkup (lze zažádat od třetího roku pojištění, pokud bylo zaplaceno mimořádné pojistné, podmínka 2 let nemusí být splněna),
 • snížit nebo zvýšit pojistné (kdykoliv k datu splatnosti),
 • snížit nebo zvýšit pojistné částky (kdykoliv ke splatnosti, maximální možná částka se určí dle aktuálního věku a výše pojistného)
 • změnit variantu pojištění Součet a Maximum,
 • přidat nebo zrušit připojištění (k datu splatnosti),
 • přerušit placení pojistného – realizuje se ukončením placení a následným obnovením placení,
 • ukončit placení pojistného po třech letech placení pojistného, všechna riziková pojištění zůstávají v platnosti, pojistník může požádat o jejich zrušení, lze platit mimořádné pojistné a přesouvat jednotky mezi fondy.

Indexace (inflační navýšení) není možná.

Podílové fondy

Aktuálně je možné vybírat z těchto fondů a programů:

 • Garantovaný fond s výnosem 2,4 %
 • Erste-Sparinvest: Konzervativní fond, Dynamický fond, Progresivní fond,
 • Conseq Active Invest: Vyvážené portfolio, Dynamické portfolio
 • Realokační program Conseq Horizont Invest (11 linií –fondů)
 • C-Quadrat Arts: Total return Blance, Total Return Dynamic

Realokační program Conseq Horizont Invest se skládá z jedenácti linií. Pojistné je investováno dle zbývající doby trvání. Pro dobu nad 10 let je to linie 11, pro dobu od 9 do 10 let linie 10, atd. Linie 1 je pro pojistnou dobu jeden rok a méně.

Pojistník může při uzavření smlouvy sjednat automatický přesun podílových jednotek z tržních fondů do garantovaného fondu. To mu zajistí „uzamčení“ dosaženého výpočtu. Automatický přesun podílových jednotek se uskuteční ke dni stanovenému pojistitelem (tzv. vyhodnocovací den). Pojistník stanoví jedno pevné procento (4 %, 6 %, 8 % nebo 10 %) platné pro všechny tržní fondy. Bude-li zhodnocení příslušného tržního fondu od minulého vyhodnocovacího dne do aktuálního vyhodnocovacího dne vyšší než toto procento, přesunou se výnosy z průměrného stavu ve fondu přesahující toto procento automaticky do garantovaného fondu, a to k aktuálnímu vyhodnocovacímu dni. Automatický přesun se vztahuje i na jednotlivé linie realokačních programů.